28 Lis

STATUT

Statut Fundacji Walczącym

o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

 

STATUT
Fundacji Walczącym o Niepodległość,
Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zygmunta Michała Goławskiego, Wiesława Jana Wysockiego, Waldemara Romana Pernacha, Tadeusza Stańskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Annę Miszkiel, zastępcą notariusza Jacka Nalewajek w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.33 za nr repertorium A Nr 11678/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 • 4
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie
  na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 • 6

Fundacja może ustanawiać medale i odznaki honorowe oraz przyznawać je osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji i jej idei. Szczegółowe postanowienia
w tym zakresie należą do kompetencji Rady Fundacji.

 • 7

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 8

Fundacja została powołana w celu:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym tradycji walk
  o suwerenność i niepodległość Polski, szczególnie w okresie po 1 września 1939 roku;
 2. ochrona praw i wolności kombatantom (żołnierzom) i osobom represjono­wanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski;
 3. zapewnianie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należnego szacunku i honoru oraz opieki i pomocy, także w uzyskiwaniu świadczeń i odszkodowań;
 4. działalności charytatywnej na rzecz osób objętych opieką Fundacji, w tym rodzin zamordowanych, więzionych, internowanych, prześladowanych w okresie do 1989 roku.
 • 9
 1. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego przez:
  1. wytaczanie i popieranie pozwów zbiorowych zgodnych z celami i zadaniami Fundacji;
  2. udzielanie świadczeń materialnych i niematerialnych osobom objętym pomocą Fundacji;
  3. udział w postępowaniach przed sądami w sprawach karnych i cywilnych
   w charakterze przedstawiciela społecznego;
  4. prowadzenie i koordynowanie postępowań grupowych w sprawach o ustalenie odpowiedzialności osób prawnych i fizycznych;
  5.  stworzenie listy osób Walczących o Niepodległość;
  6. organizowanie sesji, wystaw, wydawanie książek i wydawnictw, produkcję filmów
   a także wykorzystywanie innych form przekazu, w tym nowych technologii;
  7. opieka nad grobami i miejscami kaźni kombatantów (żołnierzy) i osób represjonowanych, walczących o Niepodległość Polski;
  8. organizowanie imprez propagujących cele Fundacji.
 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub współpracować z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) wymieniony  w akcie notarialnym jej ustanowienia, wpłacony przez Fundatorów w gotówce oraz jej przychody.

 • 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 13

Przychód Fundacji pochodzi z:

 1. uzyskanych odszkodowań z pozwów zbiorowych;
 2. darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych w formie pieniężnej
  i niepieniężnej;
 3. grantów i programów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych;
 4. zbiórek publicznych;
 5. pożytków z mienia należącego do Fundacji.
 • 14

Dochód Fundacji jest przeznaczony na działalność statutową.

 • 15
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku, zapisu lub darowizny bez uzasadnienia odmowy.

 

 • 16
 1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, zapisów lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości stanowiącej równowartość, co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) złotych uzyskają tytuł Przyjaciela Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
 2. Tytuł Przyjaciela Fundacji ma charakter osobisty i jest przyznawany przez Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.
 • 17

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ORGANIZACJI FUNDACJI

 • 18

Organami Fundacji są:

 1. Fundatorzy.
 2. Prezes Fundacji.
 3. Rada Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji.
 • 19
 1. Fundatorzy i członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział
  w pracach na rzecz Fundacji, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie, których zasady ustalą Fundatorzy.
 • 20
 1. Organy Fundacji podejmują uchwały lub decyzje zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 51 procent aktualnego składu, chyba, że ustawa o fundacjach stanowi inaczej.
 2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji, z zastrzeżeniem decyzji Fundatorów.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji, a gdy funkcja taka nie jest obsadzona ? głos Przewodniczącego obrad.
 4. Powiadomienia o posiedzeniach organów Fundacji oraz ich uchwały lub decyzje
  (z wyłączeniem personalnych) mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Na żądanie, co najmniej wszystkich członków danego organu, jego Przewodniczący lub Prezes zarządzi głosowanie listowne.
 6. Posiedzenie organu Fundacji winno się odbyć nie później niż 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie.
 • 21
 1. Fundatorzy wybierają ze swojego grona Prezesa, który koordynuje działania Fundacji wobec władz politycznych, ustawodawczych, wykonawczych, sądowych
  i administracyjnych. Odwołanie Prezesa Fundacji następuje w drodze uchwały Fundatorów.
 2. Posiedzenia Fundatorów zwołuje Prezes lub dwóch pozostałych Fundatorów łącznie.
 3. Z grona Fundatorów do Rady Fundacji i Zarządu deleguje się po jednej osobie, które sprawują odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu.
 4. Za zgodą wszystkich Fundatorów funkcje opisane w ust. 2 mogą sprawować osoby niebędące Fundatorami.
 5. W przypadku, gdy liczba Fundatorów będzie mniejsza niż 3, kompetencję Fundatorów przejmuje Rada Fundacji.
 • 22

Do kompetencji Fundatorów należy:

 1. wybór Prezesa Fundacji;
 2. przyjęcie statutu Fundacji oraz jego zmian;
 3. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz jego członków;
 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz jego członków;
 5. podjęcie uchwał o rozwiązania Fundacji i wyznaczeniu likwidatora;
 6. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji przez uchwalenie regulaminu;
 7. podjęcie uchwały o przystąpieniu do współpracy innym podmiotem, na wniosek Zarządu Fundacji;
 8. określenie generalnych kierunków realizacji celów Fundacji określonych w §8.
 • 23
 1. Rada Fundacji jest organem konsultacyjno-opiniodawczym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na wniosek Prezesa Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek, co najmniej jednej trzeciej liczby członków Rady Fundacji lub Prezesa Fundacji.
 • 24

Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w drodze obiegowej za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

 • 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 2. określanie planów i programu działań bieżących i długofalowych Fundacji;
 3. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu;
 4. przyznawanie tytułu Przyjaciela Fundacji, ustanowienie medali i innych tytułów;
 5. kontrola gospodarki finansowej Fundacji w zakresie jej zgodności z celami i zasadami działania Fundacji;
 6. kontrola wykonywania uchwał organów Fundacji i zgodności działania organów
  ze Statutem;
 7. ustanawianie regulaminów związanych z wydatkowaniem majątku Fundacji;
 8. podejmowanie uchwał o zbywaniu składników majątku Fundacji o wartości jednostkowo wyższej niż 10.000 zł.
 • 26
 1. Zarząd Fundacji składa się z jego Prezesa i nie mniej niż 3 osób powoływanych
  i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz które złożyły nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne.
 3. Zarządem kieruje Prezes Zarządu i określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy
  lub na wniosek Prezesa Fundacji lub przynajmniej trzech członków Zarządu Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji albo jego rezygnacji.
 6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka;
  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji stwierdzonego przez Fundatorów.
 • 27

Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w drodze obiegowej za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

 • 28
 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji oraz kieruje działalnością bieżącą Fundacji, niezastrzeżoną dla innych jej organów.
 2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i składa oświadczenia majątkowe
  w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności w zakresie wskazanym w §13 Statutu,
  a ponadto:

  1. opracowuje roczne plany działania oraz preliminarze wydatków;
  2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
  3. przyjmuje subwencje, darowizny i zapisy;
  4. organizuje zbiórki publiczne;
  5. zatwierdza znak graficzny oraz pieczęcie Fundacji;
  6. ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji i osób współpracujących;
  7. uchwala regulaminy pracy i wynagrodzeń;
  8. tworzy lub znosi oddziały i filie Fundacji;
  9. realizuje zalecenia innych organów Fundacji;
  10. podejmuje wszelkie działania zmierzające do zwiększenia efektywności działalności Fundacji zaś stosowne wnioski przedkłada właściwym organom Fundacji;
  11. formułuje wnioski do Fundatorów o zmiany w Statucie Fundacji, przystąpienie
   do innych podmiotów, o likwidację Fundacji oraz o nadanie medali i odznak Fundacji;
  12. wykonuje zadania administracyjno-organizacyjne na rzecz innych organów Fundacji.
 • 29

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.

 • 30
 1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć celów Fundacji, z wyjątkiem dodania nowych celów.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 31
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmują Fundatorzy. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Fundatorzy ustanawiają likwidatora, a w razie braku takiej decyzji likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu Fundacji.
 • 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej, a w przypadku jego braku na rzecz CARITAS POLSKA.

 • 33

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisy Fundatorów:
Zygmunt Michał Goławski
Wiesław Jan Wysocki
Waldemar Roman Pernach
Tadeusz Stański

 

10 Lis

Wzór – POROZUMIENIE

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ……..……… w Warszawie

pomiędzy

Fundacją Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych z siedzibą w 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 (NIP: 5252565069, REGON: 146865528).

reprezentowaną przez:

Tadeusza Stańskiego – Prezesa Fundacji

 a

Stowarzyszeniem …………………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………

działających na podstawie udzielonego im przez Zarząd Pełnomocnictwa.

 • 1

Podpisujący Porozumienie oświadczają, że ich wspólnym celem jest współpraca w doprowadzeniu do uhonorowania i zadośćuczynienia walczącym o Niepodległość w latach 1939-1989.

 • 2

Podpisujący Porozumienie oświadczają również, że nie później niż w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania niniejszego Porozumienia, i po uzyskaniu zgód władz statutowych Stron, zostanie podpisana Umowa/Pełnomocnictwo pomiędzy Stronami niniejszego Porozumienia upoważniająca Fundację do występowania w imieniu Stowarzyszenia z pozwem zbiorowym
do Sądu.

 • 3

Porozumienie została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 • 4

Porozumienie wchodzi w życie z datą jego podpisania.

Za Fundację:                                                                                      Za Stowarzyszenie:

…………..…………………                                                                                            ……………..………………

………………..……………                                                                                            …………..…………………

8 Lis

Zapraszamy do oglądania!

11.11.2016 o godz 18.00 w tvp.info odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego poświęconego odzyskaniu niepodległości.

To relacje Marszałka Piłsudskiego, sprawozdanie ubeka z uroczystości 11 listopada 1979 i fragmenty pamiętnika Tadeusza Stańskiego.