28 paź

Wzór – REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 • Stowarzyszenie zwykłe utworzone w ……………………….. dnia…………………………………………………….. nosi nazwę „ Stowarzyszenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 • Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie utrzymywania kontaktów z Członkami Stowarzyszenia obszar całego świata. .
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest : ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………..e-maill …………………………………………………….
 • Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 • Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.
 • Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Celem Stowarzyszenia jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • pomoc prawna w prowadzeniu pozwów zbiorowych przed Sądami przy współpracy z innymi podobnymi w swoim dążeniu organizacjami
 • występowanie w imieniu własnym lub w imieniu poszkodowanych i pokrzywdzonych za ich zgodą z roszczeniami wobec Państwa Polskiego

5.organizowanie imprez propagujących cele Stowarzyszenia.

 • Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem
 1. Do Stowarzyszenia nie mogą być przyjęte osoby , które były w okresie walki o Niepodległość tajnymi współpracownikami SB w rozumieniu Ustawy z dnia 18 października 2006 r.
 • Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14.dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. śmierci
 2. rezygnacji
 3. wykluczenia
 • Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 • Władzami Stowarzyszenia są
  Zebranie Członków
 1. Przedstawiel
 • Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów ..
 • Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 • Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 • Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 10. członków Stowarzyszenia.
 • Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata .Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością 3/5. głosów, przy obecności co najmniej …50%. członków.
 • Do zakresu prac Przedstawiciela należy m.inn.
  Reprezentacja Stowarzyszenia
  b. Kierowanie pracami bieżącymi
 • Zebranie Członków większością 3/5 głosów przy obecności 60%. członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Regulamin niniejszy został przyjęty w dniu ……………… Uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *