10 Lis

Wzór – POROZUMIENIE

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ……..……… w Warszawie

pomiędzy

Fundacją Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych z siedzibą w 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 (NIP: 5252565069, REGON: 146865528).

reprezentowaną przez:

Tadeusza Stańskiego – Prezesa Fundacji

 a

Stowarzyszeniem …………………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………

działających na podstawie udzielonego im przez Zarząd Pełnomocnictwa.

  • 1

Podpisujący Porozumienie oświadczają, że ich wspólnym celem jest współpraca w doprowadzeniu do uhonorowania i zadośćuczynienia walczącym o Niepodległość w latach 1939-1989.

  • 2

Podpisujący Porozumienie oświadczają również, że nie później niż w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania niniejszego Porozumienia, i po uzyskaniu zgód władz statutowych Stron, zostanie podpisana Umowa/Pełnomocnictwo pomiędzy Stronami niniejszego Porozumienia upoważniająca Fundację do występowania w imieniu Stowarzyszenia z pozwem zbiorowym
do Sądu.

  • 3

Porozumienie została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  • 4

Porozumienie wchodzi w życie z datą jego podpisania.

Za Fundację:                                                                                      Za Stowarzyszenie:

…………..…………………                                                                                            ……………..………………

………………..……………                                                                                            …………..…………………

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *